Hvor grønn er
din bedrift?

Klimatiltak på arbeidsplassen kan være mange store og små ting.

Små ting som økologisk lunsj, håndklær istendenfor tørkepapir, eller store ting som investering i grønne fond eller grønne tariffavtaler.

Kollasj av gress, skog og skyer for å illustrere miljø. Foto.
Gress som spirer. Ikon.

Dette handler om å sikre arbeidsplasser, ofte så sier vi at det ikke finnes arbeidsplasser på en død planet. HK i Norge har grønne tariffavtaler, og dette er et verktøy for å skape framtidens arbeidsplasser som strekker seg litt lenger enn basilikumplanta på kjøkkenbenken.

Hva bidrar HK-medlemmer med?

Du som medlem i HK bidrar med…

Hvert enkelt HK-medlem redder 1000 m2 regnskog årlig!

Er med i et forbund som jobber aktivt for å nå klimamålene.

Gjør tariffavtalene til verktøy for det grønne skiftet.

Tiltak med Grønn Tariff

Hvorfor grønn tariff?


Ofte har bedriften din en bærekraftsansvarlig, men det er viktig at alle ansatte har kunnskap og mulighet til å være med på den grønne omstillingen på egen arbeidsplass.

Tradisjonelt handler tariffavtaler om rettigheter på jobb. Det er arbeidstakerens rettigheter til lønn, arbeidstid, ferie, pensjon med mer.

Ved første øyekast tenker man kanskje at klima ikke har noe i tariff å gjøre. Miljøet er et felles ansvar og krever at vi tenker nytt – arbeidslivet kan ikke lenger fritas fra klimakrisen. Før var det vanlig med 12 timers arbeidsdag. Det er fagbevegelsen, og tariffavtalene som har gjort at vi i dag har 8 timers arbeidsdag.

Tariffavtalen er et effektivt verktøy for å oppnå endring, gjennom samarbeid. Det skal ikke bare være en ting, men det skal være mange. Det kan være regler for grønne innkjøp, slik vi ofte har regler for etisk handel, eller krav til grønn transport. Det kan også være krav om økologisk mat i kantina, støtte til å kjøpe el-sykkel eller at arbeidsgiver betaler månedskortet istedenfor å gi gratis parkeringsplass.

Å samarbeide om å tenke på miljø gagner både klimaet, men også deg, meg og bedriften.

Dette kjennetegner en tariffavtale:

  • Ordna forhold på jobben
  • Tillitsvalgt som representerer deg og dine kollegaer
Jordklode med bevegelsesstriper rundt. Ikon.

Samarbeid mellom bedrift og tillitsvalgte er en stor kraft. Vi kan få mye grønn omstilling når folk jobber sammen.

Christopher Beckham, Forbundsleder HK i Norge

Hva får du tilbake?

Dette gjør vi sammen!

HK er støttemedlem, stifter, medstifter og tilsluttet en rekke organisasjoner, allianser og fond som arbeider for klima og bærekraftig utvikling. Her er en oversikt over noe av det vi er engasjert i, og som du som medlem av HK er med å styrke bidraget til.


Regnskog som brenner. Foto.

Hvert eneste medlem av HK bidrar hvert år til å redde 1000 m2 regnskog i året. HK samarbeider med Regnskogfondet og bidrar økonomisk til organisasjonen som er en av Europas ledende miljøorganisasjoner.

Les mer på regnskog.no


Klimavalgalliansen går i demonstrasjonstog i Bergen. Foto.

Gjennom vår tilslutning til Klimavalgalliansen er vi i selskap med 70 organisasjoner som jobber for å få klima høyere opp på den politiske dagsordenen. Vi krever flere grønne stillinger i arbeidslivet og miljøvennlige investeringer.

Les mer om grønne stillinger på klimavalgalliansen.no


Miljøfyrtårn-logoen foliert på glass. Foto.

HK er en sertifisert Miljøfyrtårn-virksomhet. For å få en slik sertifisering har vi gjennomført en grønn omstilling og forbedret vårt arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Slik kan HK og andre Miljøfyrtårn-bedrifter bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Les mer på miljofyrtarn.no


En Fairtrade-bonde holder opp Fairtrade-logoen. Foto.

Norge skal være i front for miljø og bærekraftig forbruk. En økonomi som er basert på økt forbruk av produkter som er avhengig av fossil energi, er ikke bærekraftig. HK er medstifter i Fairtrade Norge, som jobber for tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet.

Les mer på fairtrade.no


Fullsatt sal på konferansen "Broen til framtiden 2020". Foto.

Vi tror at alle deler av samfunnet må være med på å løse klimakrisen. Det holder ikke at enkeltpersoner gjør små grep i eget liv. Selv om dette også er en del av løsningen, tror vi på samarbeid på tvers av sektorer. Derfor har vi gått sammen med andre fagforeninger, miljøbevegelsen og kirken for å stå sammen på kravet om 100 000 nye klimajobber som en vei ut av oljen.

Les mer på broentilframtiden.com


En risplukker som jobber i risåkeren og smiler i kamera. Foto.

Som medlemsorganisajon av Etisk Handel bidrar HK til det viktige arbeidet Etisk Handel gjør for å fremme ansvarlige leverandørkjeder og ivaretakelse av menneskerettigheter, samfunn og miljø. HK rapporterer hvert år til Etisk Handel om vår fremgang på dette området.

Les mer på etiskhandel.no


Tannhjul og logoen Veikart for grønn handel 2050. Illustrasjon

HK har vært en viktig bidragsyter i samarbeidsprosjektet gjennom Fellestiltakene LO-Virke med Veikart for grønn handel 2050. Veikartet handler om hvordan legge til rette for at handelen kan være en sentral aktør i miljøpolitikken og realisere konkurransekraft i en grønn og bærekraftig framtid.

Les mer på regjeringen.no

Klimamål

Vårt mål er bærekraftig utvikling, gjennom en rettferdig omstilling.

Vi vil jobbe for:

  • En sirkulær økonomi med satsning på fornybar energi- og miljøvennlig teknologi.
  • Å stanse avskoging med negative sosiale-, miljø- og klimakonsekvenser.
  • At dagens forbruksmønster endres til et bærekraftig forbruk.
  • Krav om klimavennlige innkjøp fra det offentlige og næringslivet.
  • Å bruke medbestemmelsesretten og tariffavtalene som er verktøy for å nå klimapolitiske mål.
  • At miljøvernberedskapen langs norskekysten styrkes.
  • At kollektivtilbudet må utbygges og oppgraderes kraftig, og tilbud og pris må bli så god og differensiert at de alle fleste velger kollektive løsninger.
  • Å utvikle den blå bioøkonomien.
To hender som gjør en avtale. Ikon.

Har du innspill?

Har du innspill eller ideer til hvordan HK eller bedrifter kan bli enda bedre på miljø? Send oss en mail da vel!

Vil du bli medlem?

Med et medlemskap i HK kan du være med å gjøre arbeidsplassen grønnere.